Storsalven går i morgon tidleg

I kveld klokka 24.00 vert riksveg 13 stengt heilt i tre veker, mellom Børve og Geithamrane.

På veg utatt til Lofthus der han skal liggja til klokka 05.25 måndag morgon.
På veg utatt til Lofthus der han skal liggja til klokka 05.25 måndag morgon.

Klokka 05.25 i morgon tidleg, går MB «Fjordsightseeing»  den fyrste turen sin mellom Børve og Lofthus.

Klokka halv ni, går storsalven som skal redusera «Osten» utanfor Djupevik med ein tredjepart.

Vegen skal etter planen opnast att den 5. november.

Nokre aktuelle bilete nett no:

Båten til Rødne Fjordcruise prøvekøyrde strekkja sundag kveld. Her ved kai på Børve, som i tre veker vert parkerinsplass og snuplass for bussane.
Båten til Rødne Fjordcruise prøvekøyrde strekkja sundag kveld. Her ved kai på Børve, som i tre veker vert parkerinsplass og snuplass for bussane.
"Osten" sett frå Deildo. Neste gong me får sjå han, vil han vera sterkt redusert.
«Osten» sett frå Deildo. Neste gong me får sjå han, vil han vera sterkt redusert.
"Osten" sett frå sør. Måndag morgon klokka halv ni vert trejdeparten smuldra sund i ei stor salve.
«Osten» sett frå sør. Måndag morgon klokka halv ni vert trejdeparten smuldra sund i ei stor salve.

 

Fyllinga i gang

Mikael 1 har starta tøming av massar i Markastå.
Mikael 1 har starta tøming av massar i Markastå.

Mikael 1 har alt hatt fleire turar frå Kvednarauga/Deildo til Markastå med jord- og steinmassar. I alt skal det fraktast 60 000 kubikkmeter. Aga har fått 6 000, medan heradet enno ikkje har klare planar for utfylling på Lofthus.

Planane for området omfattar alt frå småbåthamn, til klubbhus, padlesenter m.m. Det er elles knytt til rasteplassen til høgre i biletet.

Grannabryggjo minner elles om omframt møte i «Grannatun» den 10. oktober!!!

Tekst og foto: Johannes H. Sekse

Avklarande vegmøte, men…

 

 

Riksveg 13 forbi Deildo vert heilt stengd i tre veker! Båtskyss skal knyta bussane saman. Same ruter som i dag! Avtalar med sjukehus og ambulanseteneste på begge sider er på plass! Men også sterk kritikk for manglande informasjon. 

TOK KTITIKK. Ordførar Solfrid Borge tok kritikk for dårleg informasjon og lova betring. Til venstre prosjektleiar Terje Dagestad.
TOK KRITIKK. Ordførar Solfrid Borge tok kritikk for dårleg informasjon og lova betring. Til venstre prosjektleiar Terje Dagestad.

Tekst og foto: Johannes H. Sekse

Dette var essensen under informasjonsmøtet i gymnastikksalen på Sekse barnehage onsdag. Salen var fullsett av vegbrukarar både utom og innom anleggsområdet. I tillegg møtte ordførar, rådmann og deler av formannskapet, Statens vegvesen og entreprenøren «Contexo».

Mykje av tida gjekk med til utblåsing etter all frustrasjonen som oppstod i samband med det kraftige regnveret siste veke. Mellom anna vart vegen stengd slik at skulebussen frå Lofthus vart ståande i halvannan time utan at det vart gjeve informasjon til foreldre og pårørande.

«Kanskje ikkje så klokt»

Prosjektleiar Terje Dagestad understreka at det ikkje var rasfare som gjorde at vegen vart stengd, men rett og slett at dei ville venta til veret roa seg. «Det har aldri har vore så trygt å ferdast på denne strekkja som no», sa han.

Sikringsarbeid på toppen av "Osten".
Sikringsarbeid på toppen av «Osten».

«Stengjing rett før skulebussen, var kanskje ikkje så klokt» sa ordførar Solfrid Borge, med adresse vegvesen og entreprenør. Ho vedgjekk elles at dei hadde stor forståing for at foreldra var redde. «Informasjonen har vore altfor dårleg og at me kan berre verta betre», sa ho.

«Skyss» og heradet har ansvar for transporten, og for at ungane kjem seg trygt til og frå skulen. Det var heradet som betalte båten sist veke.

Etterlyste prosedyrar

«Det er lov å halda borna heime ein dag utan at det vert registrert som fråver», sa ho og understreka at dei tok alle meldingar, mellom anna eit brev frå 40 foreldre,  på alvor. Av den grunn kalla ho inn formannskapet på måndag.

Bente Moe Svoldal og Knut Børve var særleg kritiske til at dei ikkje fekk informasjon, mellom anna då skulebussen måtte venta ein og ein halv time på veg heim.

"Osten" skapar uventa utfordringar. Fjellet er fullt av store holer. Blokkene på toppen er sikra før dei snart skal vekk.
«Osten» skapar uventa utfordringar. Fjellet er fullt av store holer. Blokkene på toppen er sikra før dei snart skal vekk.

«Eg fann ikkje informasjon korkje på heradet eller skulen sine heimesider», sa han, og etterlyste planar og prosedyrar.

Ordføraren sa at dei hadde slikt, men at situasjonen førre veke var spesiell. Uansett vedgjekk ho at heradet har vor altfor dårleg på info. Statens vegvesen skal og skjerpa seg, men det er til dømes strenge reglar for bruk av dei digitale tavlene, som til dømes den i Odda. «Det er også grenser for kor mange av dei gule skilta ein kan bruka, før det vert for mykje», sa Dagestad.

Livredde

Som varsla kjem vegen til å verta heilt stengd frå klokka 00.00 måndag 17. oktober. Klokka sju om morogonen kjem kjempesmellen, som skal fjerna ein tredjedel av den såkalla «Osten». Namnet har han fått på grunn av at heile fjellet er full av store holer. Mellom anna dei to som det såkalla Velurepakket budde i, i si tid.

TRE OMGANGAR. "Osten" må takast i tre omgangar, sa byggjeleiar Terje Nesse.
TRE OMGANGAR. «Osten» må takast i tre omgangar, sa byggjeleiar Terje Nesse.

«Me var livredde for «Osten». Difor sikra me han – både på grunn av at vegen kunne forsvinna heilt, og for tryggleiken for dei som arbeider der», sa byggjeleiar Terje Nesse, då han informerte om bakgrunnen for langstengjinga..

Entreprenøren sikra dei store blokkene på toppen med sensorar som varslar om dei rører på seg. Difor er det tryggare enn nokon sinne å plasser her nett no, stasfesta Knut Brusletto frå entreprenør Contexo.

«Etter tjue år i bransjen har eg aldri har opplevd liknande fjell og utfordringar», la han til.

«Me vurderte fyrst å ta han bit for bit, men fann det som for risikabelt og krevjande», forklarde Nesse.

Osten» i tre omgangar

Difor vil dei ta «Osten» i tre omgangar. Dei store blokkene og fjellet elles vert perforert med borehol, slik at det berre skal vert mindre blokker som dett ned. I tillegg skal vegen fyllast med massar for å stå seg betre mot det som kjem, når storsmellen vert avfyrt klokka sju om morgonen den 17. oktober.

den fyrste veka etter det, går med til uttak av masse. Dei to siste til sikring. Samstundes vil det verta arbeidd på spreng på fleire stader langs anleggsområdet. Vegen opnar att den 5. november klokka 16.00!!

Om ein må langstengja fleire gonger, kan ingen seia sikkert no. Håpet er at dei skal sleppa. Og etterkvart som arbeidet går fram, reknar ein med mindre stengjing enn det har vore til no.

Knut Brusletto, "Contexo" understreka at tryggleiken står øvst, sjølv om han aldri før har opplevd eit slikt prosjekt og fjell.
Knut Brusletto, «Contexo» understreka at tryggleiken står øvst, sjølv om han aldri før har opplevd eit slikt prosjekt og – fjell.

Den «nye» vegen vil verta 7 meter brei, pluss skuldrer/grøfter.

Båt, buss og ambulanse

I stengjetida vil det verta sett opp ein stor båt med plass til minst hundre passasjerar., mellom Børve og Lofthus. Dagens bussruter skal gå som normalt. I tillegg kjem ein del fleire båtavganger. Endeleg rutetabell vil verta annonsert i lokalaviso og på nettet.

For å takla parekeringsbehovet, har ein fått frigitt heile Røyse på Lofthus, medan ein vil tillata parkeringa langs riksvegen på Børve.

Ein arbeider og med å få fleire avgangar på ferja mellom Kinsarvik og Utne, men det er ikkje liketil, i fylgje representantane frå vegvesenet.

Både Nesse og Dagestad understreka at dei lokale vegbrukarane har vist stor fortåing og vore flinke å tilpassa seg.

Rådmann Magnus Steigedal kunne elles fortelja at det er avtalt rutinar med både sjukehusa og ambulansetenesta på begge sider.

«Ny veg» vert opna i juni 2018!

 

Historisk øl på Børve

Denne veka kom den endelege velsigninga frå Helsedirektoratet, og karane bak Hardanger Handbryggeri kunne fyra under den aller fyrste koka med øl – godkjent for sal.

Av Johannes H. Sekse

Det har nok vore brugga mykje øl på Børve før og. Men ikkje for sal. Det skjer no.

Hardanger Handbryggeri held til i leigde lokale i det tidlegare fruktlageret på Børve. Berre vel hundre meter frå staden der den fyrste lokalavisa «Hardingjen» kom ut i si tid.

 

Klargjer den aller fyrste godkjende produksjonen.
Klargjer den aller fyrste godkjende produksjonen.

IAG sin utsende var med då den ferske verksemda fyrde under ølkjelane for å laga det aller fyrste godkjende produktet sitt måndag denne veka. Alle fire – det vil seia Karl Magnus Andersen, Johannes Solheim, Magnus Steigedal og Petter Sexe Ulriksen, har brugga øl kvar for seg i mange år. (Karl Magnus var ikkje med då me var til stades.)

Fire hovudtypar

 Idéen om å gå saman og produsera øl for sal, dukka opp i februar for snart to år sidan. Etter det har dei planlagt, prøveprodusert og testa seg fram til eit stabilt produkt som dei kan stå inne for. Det vil også seia eit øl som smakar – og er likt – frå gong til gong.

Ei av utfordringane har vore å få rett styrke, for å kunna selja i butikk. Der er dei i dag, og kan snart tilby fire hovudprodukt – «Haarteigen» som er eit IPA-øl, pilstypen «Tyst», «Spøkje tyst» (Kölsch) og «Bek» – som namnet skulle tilseia, eit myrkt øl av stouttypen. I tillegg kjem dei til å laga jole- og påskeøl.

Å spela på Hardangernamnet, meiner dei  har stort potensiale med tanke på marknadsføring og sal. At dei i tillegg er eit handbryggeri, bør boga for kvalitet. Mange av prosessane vert nemleg gjort med handamakt.

Bygg er hovudkomponenten i dei nye produkta.
Bygg er hovudkomponenten i dei nye produkta.

Oppskrifta vil dei naturleg nok ikkje ut med, men i hovudsak brukar dei bygg.  Ulike typar humle set smaken, saman med ein liten dæsj brakje frå Sekse. Ein del av utstyret har dei tilpassa sjølve medan resten og råvarene kjem frå «Brygging AS» i Tyssedal.

Vil starta forsiktig

Så langt vert produksjonen avgrensa av ein kjel på 500 liter. Men dei har relativt romslege lokale, som gjev plass for utviding om utviklinga går rett veg. I utgangspunktet satsar dei på lokale butikkar og serveringsstader. I tillegg vil dei selja produkta sine gjennom Vinmonopolet, og i neste omgang vil dei søkja om løyve til sal over disk.

Ein draum er også å kunna tilby uteservering på kaien.

Agnar Ulriksen har laga den spesielle emballasjen.
Agnar Ulriksen har laga den spesielle emballasjen.

Mattilsynet har også sagt sitt og godkjent lokala og produksjonen, og no kom det altså endeleg godkjenning frå Helsedirektoratet. Det gjev løyve til å tilverka alkoholhaldig drikk inntil 22 prosent.

Flasketre. Flasker klare for den fyrste godkjende produksjonen, som snart kjem ut i ein butikk nær deg, som det gjerne heiter.
Flasketre. Flasker klare for den fyrste godkjende produksjonen, som snart kjem ut i ein butikk nær deg, som det gjerne heiter.

Ølet er tappa på glasflasker, pryda med eigenproduserte etiketter. Det kan kjøpast flaskevis eller som sekspakning i ein spesialprodusert tre-emballasje, som Agnar Ulriksen lagar. Dei som ynskjer det får att flaskepant om dei leverer tomflaskene inn på sjølve bryggeriet.

Det rykande ferske løyvet opnar også for produksjon av sider. Men det får heller koma seinare. No konsentrerer dei seg om dei fire hovudtypane og dei to sesongbaserte til jol og påske.

Resten av prøveproduksjonen står klar for dei som eventuelt vil ha ein smaksprøve før kjøp.
Resten av prøveproduksjonen står klar for dei som eventuelt vil ha ein smaksprøve før kjøp.

«Joleølet og «Tyst» skal vera i butikk før jol!» slår dei fast, før dei byrjar å meska. Ein lang kveld står framfor dei.

Namnekonkurranse

For å finna eit treffande namn på joleølet, ynskjer dei hjelp frå lesarane. Alle som kjem med forslag på namn innan 31. oktober, vert med i konkurransen om ein fin premie. Namnet bør vera kort og treffande!

 

Formannskapet drøftar båtskyss

Foreldre ynskjer båtskyss mellom Lofthus og Børve.
Foreldre ynskjer båtskyss mellom Lofthus og Børve. Arkivfoto.

Måndag 3. oktober er det kalla inn til omframt møte i Ullensvang formannskap for å drøfta skuleskyss forbi anleggsområdet Deildo.

Det er berre ei sak som står på lista når formannskapet i Ullensvang møter måndag:

«Avklaring om båtskyss for skuleborna mellom Børve og Lofthus i samband med rassikringsarbeidet på RV13 i Deildo.»

Bakgrunnen for møtet er eit bekymringsbrev frå rundt 40 foreldre i Seksekrinsen, med born som går på Opedal skule.

Mellom anna har det viste seg at sjølv om både llensvang herad og Statens Vegvesen har fosikra om at vegen er trygg, så har det gått ras ut i vegen.

No ynskjer foreldra å få vita korleis dei skal innretta seg. Det går elles klart fram av brevet, at foreldra sterkt ynskjer permanent båttransport mellom Lofthus og Børve, kombiner med buss.

Saka er lagd fram utan tilråding. Møtet startar klokka 08.30

Båtrute fredag også

Siste melding frå heradet:

Fredag 30.09:

Frå Lofthus 7.20 (buss frå Kinsarvik, buss vidare til Odda)

Frå Børve 7.50 (skulebuss som vanleg til Børve – buss frå Lofthus til Kinsarvik)

Frå Lofthus kl. 12.45, (buss frå Voss) retur Børve 13.00 (buss frå Odda)

Frå Lofthus 14.15 (skulebuss frå Kinsarvik 13.57 som vanleg – buss vidare frå Børve)

Frå Børve 15.45 (skulebuss frå Odda 15.15 – buss frå Lofthus til Kinsarvik)

Båtskyss fredag og!
Båtskyss fredag og!

 

Skuleskyss med båt

I ruskeveret torsdag morgon, kunne elevane frå Seksekrinsen gå ombord i «Seacruise» på fruktlagerkaien på Børve. Dei vart frakta til Lofthus.

Bussane køyrde riksveg 13 som var open. På Lofthus kunne ungdomskuleelevane ta buss vidare. Ein del andre passasjerar nytta også sjansen med å bruka skyssen som Ullensvang herad har sett opp.

Bak spakane i den flotte skyssbåten, sat eigar og skipper Nils Agasøster, medan Amund Agasøster sytte for at passasjerane kom trygt ombord.

Nisl Agasøster har drive med skyssbåt og skuleskyss i Fitjarøyane i minst to mannsaldrar, så han er vane med litt kvitt på bølgjetoppane, for å seia det slik.

Heradet skal ha ei ny vurdering av situasjonen i dag klokka 12.00.

Her er ein del bilete frå den fyrste skuleskyssen med båt frå Børve:

Fyrstemann ombord. Alle foto: Johannes H. Sekse
Fyrstemann ombord.
Alle foto: Johannes H. Sekse

 

Amund Agasøster og Ellen Nydal Sekse sytte for tryggleiken.
Amund Agasøster og Ellen Nydal Sekse sytte for tryggleiken.
Mange spente fjes i køen.
Mange spente fjes i køen.
Snart var alle ombord.
Snart var alle ombord.
Nils Agasøster ser etter at alle er komne ombord.
Nils Agasøster ser etter at alle er komne ombord.

 

Rådmann og pappa, Magnus Steigedal overvaka det heile.
Rådmann og pappa, Magnus Steigedal overvaka det heile.
Båten med den dyrebarelasta på trygg veg mot Lofthus. Aga i bakgrunnen.
Båten med den dyrebarelasta på trygg veg mot Lofthus. Aga i bakgrunnen.

Båt mellom Børve og Lofthus

Grunna auka flaum og rasfare har Kriseleiinga i Ullensvang herad vedteke å setja inn båt frå Børve til Lofthus på torsdag.
Skuleelevar som

På grunn av varsel om mykje nedbør, har Ullensvang herad vedteke å setja inn båt forbi anleggsområdet ved Deildo.
På grunn av varsel om mykje nedbør, har Ullensvang herad vedteke å setja inn båt forbi anleggsområdet ved Deildo.

skal til Odda VGS og Kinsarvik og Opedal skular har førerett, heiter det i ei melding frå heradet.
Tider:
Frå Lofthus 7.20 (buss frå Kinsarvik, buss vidare til Odda)
Frå Børve 7.50 (skulebuss som vanleg til Børve – buss frå Lofthus til Kinsarvik)
Frå Lofthus 14.40 (skulebuss frå Kinsarvik 14.30 som vanleg – buss vidare frå Børve)
Frå Børve 15.45 (skulebuss frå Odda 15.15 – buss frå Lofthus til Kinsarvik)

NB! Nye avgangar i tillegg til dei ovanfor:
Frå Lofthus kl. 06.20 retur Børve kl. 06.50 NB Ikkje buss her må me avtala kameratkøyring.
 Frå Lofthus kl. 12.45, (buss frå Voss) retur Børve 13.00(buss frå Odda)
  Frå Lofthus 17.10(når buss frå Voss kjem),retur frå Børve 17.20(buss frå Odda)

Situasjonen vil verta vurdert på nytt torsdag kl. 12.00.

Steintransporten starta opp

Tysdag føremiddag dumpa lekteren «Mikael 1» det fyrste lasset med steinmassar frå Deildo i sjøen på Sekse.

Av Johannes H. Sekse

Anleggsarbeidet ved Deildo har alt vore i gang lenge, men det er fyrst no dei startar med utskiping av massar. Utskipingskaien er klar, og mellomlageret med massar var fullt, opplyste Knut Brusletto i entreprenørselskapet Contexo til Hardanger Folkeblad måndag.

«Dette er ein

HISTORISK!! "Mikael 1" slepper det aller fyrste lasset. Foto: Kjell Sandstå
HISTORISK!! «Mikael 1» slepper det aller fyrste lasset.
Foto: Kjell Sandstå.

stor dag», seier styreleiar Karl Arvid Andersen IAG. Han fekk gladmeldinga på telefon like etter at oppstarten var eit faktum

Eitt minutt

«Grannabryggjo» har fått løyve på 60 000 kubikkmeter til utfylling for småbåthamn på Sekse, og klokka 11.30 tysdag vart det aller fyrste lasset sleppt i djupet. Den 45 meter lange lekteren tek 600 tonn om gongen.

Det meste av tid går med til opplasting og transport. Sjølve tøminga tek berre eitt minutt.Det skjer ved at han rett og slett opnar seg, så massane dett rett ned.

Massane vert lasta opp i lekteren. Foto: Johanne H. Sekse
Massane vert lasta opp i lekteren.
Foto: Johanne H. Sekse

Planar i boks

«Mikael 1» er eigd av firmaet Kragerø Sjøtjenester og har i fleire veker lege ved kai på Børve. I tillegg til Sekse, skal 6000 kubikkmeter fraktast til Aga. Resten av massane er tenkt til utfylling av Røyse i Lofthus sentrum, men Ullensvang herad har ikkje planane i boks, så det må fylgjeleg venta.

Både på Aga og Sekse hadde dei alt på stell, i fylgje byggjeleiar i Statens Vegvesen, Terje Nesse.

40 båtplassar

Med fyllinga på Sekse, kan «Grannabryggjo» få realisert planane om ei småbåthamn, og 38 av dei i alt 40 plassane er alt tildelt.

Lekteren tek 600 tonn massar. Det tek eitt minutt å tøma. Litt meir å fylla. Foto: Johannes H. Sekse
Lekteren tek 600 tonn massar. Det tek eitt minutt å tøma. Litt meir å fylla.
Foto: Johannes H. Sekse

Karl Arvid Andersen seier at mange har gjort ein stor innsats for at ein er komne så langt. Ein av dei er styreleiar Siv Hamstad Haukelidsæter i «Grannabryggjo» – som har gjort ein kjempejobb.

Servicebygg

oktober vert det omframt årsmøte for å planleggja arbeidet vidare. Økonomien vert ei stor utfordring, og det er aktuelt med låneopptak.

Massane har vore mellomlagra her. Og no var det fullt! Foto: Johannes H. Sekse
Massane har vore mellomlagra her. Og no var det fullt!
Foto: Johannes H. Sekse

Andersen ser og fram til at ein får realisert det planlagde servicebygget i tilknyting til småbåthamna. Mellom anna vonar han det let seg gjera å få i gang ein gardsbutikk, der grunneigarane og andre i området får høve til å selja produkta sine.

 

 

 

 

 

Grannabryggjo

Det har vore stilt lenge om framdrifta i Grannabryggjo, men det har vorte jobba hardt og  intensivt for å få planane klare.

Styreleiar Siv Hamstad Haukelidsæter har i lag med sitt styre lagt ned ein imponerande innsats for å få alle godkjenningar i havn tidsnok. Grannbryggjo har kjøpt tomte frå Statens Vegvesen for kr 50 000,-

Dette er eit dugnadsprosjekt som me har fått mykje ros for frå mange kantar, men det er no alvoret byrjar. Dei fleste har sikkert lagt merke til «Mikael 1» som i lengre tid har lagt fortøyd på Børve i påvente av frakting av stein frå Deildo. I går, Torsdag 22.09 kasta dei loss og var ute og prøvekøyrde. Mandag førstkomande startar fyrste tur til Deildo. Fyrste runde går til Aga. deretter står Sekse for tur i følge mannskapet. Lektaren kan lasta 700 tonn, men vil no frakta ca 600 tonn pr tur.lekter

Me oppmodar flest mogeleg til å verta medlemmer i Grannabryggjo enten dei har båt eller ikkje.(kontakt Siv H. Haukelidsæter for medlemskap eller båtplass) Alle medlemmer har ei stemme enten dei er båteigar eller berre medlem. Dette skal verta ei staseleg havn / samlingsplass med aktivitetspark på land, badestand, friområde etc.

Det vert helde omframt årsmøte i Grannabryggjo mandag 10.10.2016. Kl 2000 i Grannatun på Sekse