Ny heimeside

IAG har utvikla ny nettside og denne er publisert i dag den 02. mai, 2016

Me vil takka Bjørn H. Børve for den jobben han har gjort for IAG i samband med den gamle nettsida.

Petter Sexe Ulriksen har hjelpt oss å få i gang ny nettside. Denne vil me utvikla i takt med komande behov. I starten vil Karl Arvid Andersen vera administrator for sida med støtte av Petter S Ulriksen. Me vil la leiar eller ein representant for kvart enkelt lag revidera sin meny og aktiviteskalendar. Me vil ha opplæring av brukarane etter kvart som dei ynskjer det.

Ny avtale Sekse Barnehage

Lag og organisasjonar i Indre Austsio har fått ny avtale med Ullensvang Herad vedrørande bruk av ute- og inneareale. Me meiner dette er ein god og framtidsretta avtale både for heradet og Indre Austsio.

Det vart helde møte i grenda sitt rom i barnehagen.

Frå Heradet møtte Magnus Steigedal, Inger Sekse og Rørnes

Frå grendene stilte 17. mai komite, Sekse og Børve Bygdekvinnelag, 4 H, IAG og Føyk.

Kontigent 2016

Kontingenten i år
15.04.2016
Sjå vedlagd fil med informasjon om kontingent og betaling.

Veldig viktig at me får tilbakemeldinga som går på fødselsdato etc, dette treng me i samband med idrettsregistreringa::

Før- og etternamn
Kjønn
Fødselsdato (ikkje berre årstal).
Adresse og postnummer
e-post adresse
Tlf.nr (helst mobil)

Det ovanforståande gjeld for heile familien. Dersom ikkje barna har mobil eller e-post, oppgje dykkar eigne.

Send tilbakemeldinga til foykil@gmail.com

Sjå vedlagt skjema : Kontingent 2016

Grannabryggjo

Det har vore møte mellom IAG, Føyk og Grannabryggjo.

Det vart der diskutert den framtidige utnyttinga av landarealet /  aktivitetsparken. Dette ligg litt på sida av båtlaget sin tradisjonelle aktivitet.

Det vart sett ned ein komite på 3 personar frå styra i dei respektive lag. Dei skal arbeida  for og mot prosjektering av dei planlagde bygg i området.

Anve Tveit frå IAG, Geir Olav Guddal frå Føyk og Magne Eivind Moe frå Grannbryggjo.

Illustrasjon av Anve Tveit
Illustrasjon av Anve Tveit