Reguleringsplan og møte om Markastå

No er reguleringsplanen for det som kan verta bustadfelt i Markastå lagd ut for offentleg ettersyn  og høyring. Frist for innspel er 24. mars.

2015-08-03 17.22.40

Dette biletet viser både det regulerte området og eksisterande bustadfelt i Flisabakken på oppsida av Seksevegen. Biletet er teke rett før ein starta arbeidet med kraftverket i Sandstå. Dei to bustadhusa heilt i sør er innlemma i reguleringsplanen. No gjeld det at alle som har noko å bidra med, gjer det.

Det vert og eit informasjonsmøte om planen. Det er ikkje tidfesta enno.

«Reguleringsplanen søkjer å legga til rette for etablering av eit nytt bustadområde, med tilhøyrande leike- og uteopphaldsareal, trafikkareal og parkering.»

«Planområdet har to bustadhus (gnr. 81/12 og 81/10,29), med tilhøyrande garasjeuthus. Uthus nedanfor bustadhuset på gnr. 81, bnr 12 er føresett reve før utbygging. Det er planlagt 10 nye bustadtomter, derav 9 tomter til nye einebustadar og 1 tomt til 3 rekkehus eller einebustadar i rekke. (For sistnemnde tomt vil naudsynt inndeling av tomter skje som del av byggesakshandsaminga.)»

Her finn du heile planen:

https://www.ullensvang.herad.no/index.php/nn/22-nyhende/219-hoyring-og-offentleg-ettersyn-av-forslag-til-detaljreguleringsplan-markasta-bustadfelt

Her er plankartet:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/25025123/Markast%C3%A5/Markast%C3%A5-plankart_02.pdf

Innspel til planarbeidet skal rettast skriftleg til: Ullensvang herad, merkast “12/418 Markastå”, Heradshuset, 5780 Kinsarvik eller e-post: postmottak@ullensvang.herad.no.

NB!!!!!!! Ved å gå inn her finn du svært mykje informasjon og tidlegare innspel både for og mot planane om bustadfelt i Markastå:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/25025123/Markast%C3%A5/Planomtale%20og%20konsekvensutgreiing.pdf

 

 

Forfattar: Johannes H. Sekse

Oppvaksen på Børve og Sekse. Odda gymnas (-1969). Stord lærarskule (1969-1971) Notodden lærerskole (1971-1972), kokk i militæret 1972(-1973). Norsklina ved Stord lærarskule (1973-1974). Lærar ved Rimbareid skule, Fitjar (1974-1982), Hauso barne- og ungdomsskule, Ullensvang (1984-1987), Avisarbeid: Redaktør i "Hardanger" (1982-1984). Før det: Redaktør i Marsteinen i Austevoll (1977-1982), Frilansar i bladet Sunnhordland (1975-1982) og frå 1984 frilansar og frå 1987-2011 journalist i Hardanger Folkeblad. . Driv no gard med frukt og sau, og er engasjert i ulike lag og ymse aktivitetar. Mellom anna er eg redaktør i heimesida til IAG.