Folkemøte i Grannatun

Kommuneplan – Arealdel!

Folkemøte i Grannatun, Sekse, Onsdag 15.September – 17:00 – 18:30

Fyrstkommande onsdag, ynskjer deler av administrasjonen i kommunen å besøke Sekse-krinsen, i samarbeid med utarbeiding av ny Arealplan for kommunen.

Her kan ein høyre på kva kommunen tenker om området rundt oss, og komme med innspel eller spørsmål.

I den forbindelse, ynskjer me at alle som kan og vil, tar turen til Sekse.

Hardanger Folkeblad kjem kanskje også – for å dekke det som blir ein av fleiere slike innspelsmøter kommunen skal arrangere i kommunen.

Arealdelen i kommuneplanen er kort forklart noko som legger føringane for kva som er lov å etablere kor i kommunen.

Dette vil spesielt gjelde for plasser som ikkje har eigne reguleringsplaner – då vil arealplanen være styrande.

Relevante spørsmål kan være:

Samfunnsplanen, som definerte forskjellige sentrumsområder i kommunen vår – vil den ha mykje å seie for arealdelen, og i så fall korleis?

Og – «LNF Spreidt»-områder, som åpner opp for å bygge bolig, er det ein del av i den gamle planene – vil det bli meir eller mindre «LNF Spreidt»-områder i den nye planen?

Vil me få meir områder som åpner for naust?

Vonar du kan ta turen!

😊

Mvh.

Espen Bukve

OBS ! ikkje gå på taket

Arbeidet med gapahuken held fram. Fekk melding om at det var ungar på det nylagde papptaket. Pappen vert ødelagt visst me går han den i denne solsteiken.

Etter kvart skal me setja opp gjerde for å hindra dette. Oppfordrar alle vaksne å passa på, og forklara at dette ikkje er greit 🥺

OBS. Pass på taket vårt.

Ellers er dugnadsgjengen vår i gang att. No er råbygget klart og tett. I neste runde skal det leggjast tretak på toppen. Så må me sjå kva folk har lyst å ha innvendig. Me er åpne for idear og innspel. Ta gjerne kontakt med oss i IAG og Føyk 😊

Jan sandven, Magne Sandstå, Johan Sandven og Åsmund Sekse
Same gjengen med ein liten hjelpar. Arne Sandven som gjer ein kjempejobb !
Tett tak. Hurra 😊

Folk trør til når me spør

Johan og Jan Sandven, Magne Kvalnes og Åsmund Sekse

Me er heldige, folk trør til når me spør. Det er som me har sagt mange gonger : Skal me få til noko på bygde, må me gjera det sjølv. Men jammen er det kjekt å sjå i dag ka me har fått til med eigne hender og innsamla midlar .

Oppfordrar alle som brukar dette flotte anlegget å støtta Føyk og IAG ved å melda seg inn i laga. Det er mange eldsjeler som brukar mykje av tide si for fellesskapet

Gapahuken tek form.

Imorgo fortset byggingen av Gapahuken. Derfor hadde dugnadsgjengen lyst å ha området for seg sjølv.

Ta ein dusj etter badingen !

Må berre berømma Bjørn Terje Svoldal. Han gjer ein stor innsats for å gjera bryggja vår endå meir eksklsiv. Siste tilskot er dusj for dei som ynskjer det etter bading. Han har og montert vannuttak med slangetrommel på Gapahuken.

Reglar for bruk av stupebrett. Les på skiltet.
Hjelp oss å halde det ryddig

Så til sist . Me har ikkje bosspann på bryggja. Oppfordrar alle foreldre , ungar, ungdomar og eldre. Ta med boset heim ! Ta det med sjølv om det ikkje er ditt. Ta og med visst det ligg noko på badestranda.

Det har og vore tent eingongsgrillar på bryggjegolvet. Desse har laga merke.

Ikkje set dei rett på golvet. Me skal etter kvart få ein eldstad i samband med gapahuken der me kan grilla.

KOS DEKO

😀

Dugnadsgjengen på plass

Ny dugnadsgjeng klar for Gapahuk

Hei alle saman! 


OBS OBS!!Me stengjer for opphald/bading på trebryggjo frå klokka 18.15 og utover kvelden i morgon, onsdag 14. juli. 

😉


Det vert byggeaktivitet i forbindelse med gapahuken og arbeidsfolka må ha litt plass å jobba på nettopp denne kvelden.

Dette gjeld foreløbig kun Onsdag denne veka (i morgon )

😀

Bryggja vår i Markastå

Nytt stupebrett

Nytt stupebrett er på plass på bryggja i markastå. Dette har Bjørn Terje Svoldal jobba med heima på Nausto i lang tid. Og resultatet er utruleg flott. Reine møbelet. Me må berre takka Bjørn Terje. Indre Austsio er heldige !

Dette er reine gåva til alle badeglade i området. Spesielt for den yngre garde er dette etterlengta.

Konstruktøren har her prøvestupt brettet.
Material til Gapahuk

Materialen til Gapahuk er komen på plass. Føyk har fått Kr. 40 000 til dette prosjektet, som inkluderar Gapahuk og eldstad. Erling Børve har vore kjærkomen og ivrig i dugnadsgjengen vår. No har me fått han med på nok eit prosjekt. I lag med Johan Sandven skal dei få nok eit anlegg å bryna seg på. Dei som har lyst å bidra kan ta kontakt med Erling eller Johan.

Føyk og IAG har grunn til å vera stolte over dette flotte dugnadsprosjektet. Det har vore eit stort stykke arbeid med hundrevis av dugnadstimar nedlagt.

Me skal prøva å samla store og små når anlegget står heilt ferdig. Då skal bygdene våre feira seg sjølve med kaker, kaffi, brus og grilling.

Kontigent 2021

Prosjekt 2021

Gode sambygdingar!

Me har lagt bak oss eit år med lite aktivitet,  Korona har lagt ein dempar på alt og alle.

Men no har me byrja å livna til att. Bryggja vår i Markastå har vorte ein suksess. Unge og gamle har funne ein ny samlingsplass. No går me eit steg vidare.

Me skal setja opp stupebrett , designa og bygd av Bjørn Terje Svoldal.  Føyk har fått midlar til bygging av gapahuk og eldstad til grilling. Me er i gang med prosjektering og innhenting av prisar.

Me har og starta å setja opp nye grinder, blant anna på veg ut til posten Storelvi i Liatravaren. Me har og lyst å fornya navneskilta i liene. Dei gamle byrjar å verta sletne.

Føyk har skaffa midlar og IAG bidreg med montering. Samarbeidet med Føyk er framifrå !!

Me vil og søkja om midlar frå stiftelsar etc. All støtte går til bygdeutvikling.

IAG er ei partipolitisk uavhengig foreining som skal:

* Fremja tiltakslyst i bygdene slik at det er ein triveleg stad å bu.

* Vera eit talerøyr og høyringsinstans i saker som rører ved lokalsamfunnet sine interesser.

* Arbeide for auka  busetjing i bygdene. Dette vil me setja meir trykk på no.

* Arbeide for å fremja næringsutvikling i bygdene.

* Koordinere og gje oversikt over aktivitetar i bygdene.

Eindel medlemmer har ramla bort siste året. Vonar att men no kan gjera eit krafttak for å auka medlemsmassen både innanbygds og utanbygds.  Alle med tilknyting til Krinsen er velkomne. Dess fleire me er til sterkare står me. Me treng dykk alle. Medlemskontingenten er uforandra kr 100,- pr husstand for 2021. Skriv i merknadsfeltet namna på alle i husstanden når de betalar/vippsar e.l.  Giro på under !

Sjå elles heimesida vår for oppdatering på prosjekt og aktivitet: http://indreaustsio.no/

Me tek imot tips og idear til saker me kan arbeide med. Hugs at me vil arbeida for heile krinsen vår. Me er då avhengig av innspel frå alle bygdene våre. Ta gjerne kontakt med oss i styret:  Espen Bukve, Audun Kvalnes, Hallvard Eriksen, Åsmund Sekse ,Grethe L. Børve og Karl Arvid Andersen

Vennleg helsing IAG

Eller vipps til IAG sekse. # 519186.. IAG er og godkjent Grasrotmottakar i Norsk Tipping visst du vil støtta oss der !..

Gapahuk på Grannabryggjo

Inntegna Gapahuk

Føyk har fått Kr. 40 000,- i støtte i frå Ullensvang Kommune til å byggja ein Gapahuk og ildstad i samband med denne på Grannabryggjo.

Føyk har bede IAG om hjelp til å utføra arbeidet med dette. Me hadde befaring på byggja i kveld. Me vart einige om utforming og har sett opp materialliste og vil gå til innkjøp av nødvendig materialer og utstyr. Me treng fagfolk til utføring. Når materialar er på plass vil me invitera til dugnad.

Ein stor takk til Føyk med leiar Bente Svoldal i spissen som er aktive og flinke til å skaffa midlar til desse flotte prosjektene som fremjar utvikling i krinsen vår.

Årsmøtereferat IAG

ÅRSMØTE

INDRE AUSTSIO GRANNALAG

TYSDAG 11.MAI KL. 19.00
Teams

Tilstades: 4 medlemmer av laget

Referat:

 1. Valg av ordstyrer, referent & underskrivar.
  Vedtak:
  Espen Bukve vart valgt som ordstyrar, Halvard Torget Eriksen var valgt som referent, og Bjørn Terje Svoldal & Grete L. Børve vart valgt til å undertegna referat.
 2. Godkjenning av innkalling & saksliste
  Vedtak:
  Innkalling og saksliste vart godkjent.

 3. Årsmelding
  Vedtak:
  Ordstyrar las opp årsmeldinga, og orienterte om året som har vert.

 4. Reknskap
  Vedtak:
  Ordstyrar orienterte om regnskap for 2020.

 5. Val
 6. Desse var på val:

Vedtak:
Nytt styre vert:
Styreleiar: Karl Arvid Andersen, 1 år som leiar
Nestleiar : Audun Kvalnes, 1 år igjen i styret
Kasserar : Espen Bukve, 2 år i styret
Skrivar : Halvard Torget Eriksen, 1 år igjen i styret

Styremedlem: Åsmund Andersen Sekse, 2 år i styret (NY)
Varamedlem: Grethe Lingjerde Børve, 1 år i styret

 1. Kontingent
  Vedtak:
  Kontingent forblir på samme nivå, kroner 100,-

 2. StyreWeb
  Vedtak:

Det vart vedtatt å prøve 1 år med bruk av StyreWeb for arkivering av dokumenter, medlemslister og føring av reknskap.

 • Innkomne Framlegg
  Vedtak:

Det var ingen framlegg til årsmøtet.

Bjørn Terje Svoldal                                                            Grete Lingjerde Børve

______________________                                             _______________________

Grindagutane

Grus frå Tomas G. i grinde mellom Reidar og Tomas sin hage

Føyk har kjøpt inn to nye grinder på vegen til Storelvi, gjennom hagande til Reidar-Tomas-og Jon Arne Sekse.

I dag sette me dei opp. Dei var veldig greie å montere. kanskje ein burde satsa på fleire andre stader i liene våre.

Me var nere hjå Tomas G. Sekse og fekk oss ei traktorskuffa med singel som me brukte til å laga da litt betre å gå gjennom grindene. Ivar har sendt hesten sin til austlandet så me måtte vera hest sjølv. Me bar nokre bytter med grus også til siste grinde.

Her lyt ein vera hest sjølv
Ny grind inn i Jon Arne sin hage

Føyk er kjempeflinke som brukar pengar til gode formål for alle. Både ved sjøen, liene og i gymsalen.

Godt samarbeid mellom Føyk og IAG !!

Årsmøte Indre Austsio Grannalag

Det vert kalla inn til årsmøte i Indre Austsio Grannalg via Teams

TYSDAG 11.MAI KL. 19.00

Grunna Covid-19 vert årsmøtet gjennomført på Teams – trykk på linken som er lagt ved innkallingen litt før møtestart.

Om du ikkje har Teams-programmet på datamaskinen, får du valget om å være med på møtet via nettlesaren når du trykker på denne linken.

Er du usikker på korleis det fungeret – så ta kontakt, så hjelper me med dette.

Det vil bli mulig å møte opp fysisk på Espe Grendahus, og følge møtet her.

Ynskjer ein å møte opp fysisk, må ein melda seg på innen mandag 10.mai.


Påmelding:
espen@ebukve.no
mob. 90790749

Saker som ein ynskjer å ta opp, må være sendt inn til styret innen mandag 10.mai

Saksliste:

 1. Valg av ordstyrer, referent & underskrivar
 2. Godkjenning av innkalling & saksliste
 3. Årsmelding
 4. Reknskap
 5. Val
 6. Kontingent
 7. StyreWeb
 8. Innkomne Framlegg

Link til Teams ;