Føremiddagskaffi i Gapahuken

IAG har invitert godt vaksne mannfolk til vekentleg tysdagsamling på Grannbryggjo.

Fyrste treff er unnagjort. Vonar fleire har lyst å treffa bygdafolk og ta ein drøs i kvardagen.

I fyrste omgang kan me ta med litt kaffi på ein termos. ( kanskje kan da dukka opp noko å bita i og ei gong i blant)

Velkomne til nytt treff tysdag kl 1100 og kvar Tysdag framover

ÅRSMØTE IAG

Det vert med dette kalla inn til årsmøte, Sundag 27. Mars 2022, KL.19.00 I ESPE GRENDAHUS.

Sakliste:  1. Val av ordstyrar, referent og underskrivarar.

                   2. Godkjenning av innkalling og sakliste

                   3. Årsmelding

                   4. Rekneskap

                   5. Val

                   6. Kontingent 2022

                   7. Innkomne framlegg

Framlegg til årsmøtet må vera styret i hende 2 veker før årsmøtet

Det vert enkel servering.

Velkomen!

Kurs i Grannatun

I går arrangerte IAG og Ole Johnny Bukve hjertestartar-og førstehjelpkurs i Grannatun. Ole Johnny hadde med seg alt nødvendig utstyr.

Me fekk trena på hjerte-og lunge redning (HLR) og bruk av hjertestartar. Eg har hatt eindel førstehjelpkurs i mi tid, men dette er det beste eg har vore med på. Tusen takk Ole Johnny !

Trur det var ei aha oppleving for dei fleste. Dei 9 som deltok var veldig fornøgde. Å få kurs av ein som jobbar i 1. linje i ambulansetenesta var veldig bra. 80 % av alle tilfelle med hjartestans i Norge skjer i heimen. Ole Johnny seier seg villig til å halda fleire kurs visst det er interesse.

På veggen på austsida av Grannatun heng vår eigen hjertestartar. Visst nokon ein gong skulle havna oppi ein situasjon må de hugsa at hjertestartaren heng der og hentast visst naudsynt.

Demontering deksel før bruk

Kurs i bruk av hjertestartar

Hjertestartaren Grannatun

Hei,

Ole Johnny Bukve har sagt seg villig til å halda kurs i bruk av hjertestartar + eit lite fyrstehjelp kurs i Grannatun , Mandag den 1. November kl 1900

Dei som ynskjer å delta kan skriva i kommentatorfeltet, eventuelt send melding til Karl Arvid på tlf 95250107

Kanskje lurt at det vert med representantar frå lag og organisasjonar som Føyk, eldrelag etc.

Helsing

Indre Austsio Grannalag

Interessert i bustadtomt? Ta kontakt!

Indre austsio frå Børve. Foto Karl Arvid Andersen

Me ynskjer å høyra frå alle som kan vera interessert i bustadtomt i Indre Austsio (Fresvik-Deildo). Sprei bodskapet vidare! 

Me er som nemnt tidligare ei interessegruppa som jobbar for utvikling av tomteland i Indre Austsio i regi av IAG. Me er i konkrete og positive samtalar med grunneigarar som er interessert i å skilja ut bustadtomter. Fleire har meldt si interesse, men me ynskjer fleire! 

Status i det kommunale byggefeltet på Segelgjerd er at kommunen jobbar med reguleringsendring og legge til rette for 1 bustadtomt i nordenden av byggefeltet (her syner oversikta tre tomter) i tillegg er det ei ledig tomt i sør. Det er altså ikkje fire ledige tomter her som oversikta til kommunen viser ,men totalt to. 

Me håpar at kommunen ynskjer dette initiativet velkomen og spelar på lag med oss. Det er prekær mangel på bustadtomter i krinsen vår. I dag er me i den situasjonen at personar som ynskjer å etablera seg i krinsen må flytte vekk, sånn vil me ikkje ha det! 

Med alt det positive som skjer på Boliden, Tizir og elles er det særs viktig å legga til rette for bustadutvikling. 

De når oss på: 

E-Post : Bustad@indreaustsio.no

Åsmund Andersen Sekse – 41242571

Petter Sexe Ulriksen – 93489235

Espen Bukve – 90790749

Øyvind Andersen – 41242518

Folkemøte i Grannatun

Kommuneplan – Arealdel!

Folkemøte i Grannatun, Sekse, Onsdag 15.September – 17:00 – 18:30

Fyrstkommande onsdag, ynskjer deler av administrasjonen i kommunen å besøke Sekse-krinsen, i samarbeid med utarbeiding av ny Arealplan for kommunen.

Her kan ein høyre på kva kommunen tenker om området rundt oss, og komme med innspel eller spørsmål.

I den forbindelse, ynskjer me at alle som kan og vil, tar turen til Sekse.

Hardanger Folkeblad kjem kanskje også – for å dekke det som blir ein av fleiere slike innspelsmøter kommunen skal arrangere i kommunen.

Arealdelen i kommuneplanen er kort forklart noko som legger føringane for kva som er lov å etablere kor i kommunen.

Dette vil spesielt gjelde for plasser som ikkje har eigne reguleringsplaner – då vil arealplanen være styrande.

Relevante spørsmål kan være:

Samfunnsplanen, som definerte forskjellige sentrumsområder i kommunen vår – vil den ha mykje å seie for arealdelen, og i så fall korleis?

Og – «LNF Spreidt»-områder, som åpner opp for å bygge bolig, er det ein del av i den gamle planene – vil det bli meir eller mindre «LNF Spreidt»-områder i den nye planen?

Vil me få meir områder som åpner for naust?

Vonar du kan ta turen!

😊

Mvh.

Espen Bukve

OBS ! ikkje gå på taket

Arbeidet med gapahuken held fram. Fekk melding om at det var ungar på det nylagde papptaket. Pappen vert ødelagt visst me går han den i denne solsteiken.

Etter kvart skal me setja opp gjerde for å hindra dette. Oppfordrar alle vaksne å passa på, og forklara at dette ikkje er greit 🥺

OBS. Pass på taket vårt.

Ellers er dugnadsgjengen vår i gang att. No er råbygget klart og tett. I neste runde skal det leggjast tretak på toppen. Så må me sjå kva folk har lyst å ha innvendig. Me er åpne for idear og innspel. Ta gjerne kontakt med oss i IAG og Føyk 😊

Jan sandven, Magne Sandstå, Johan Sandven og Åsmund Sekse
Same gjengen med ein liten hjelpar. Arne Sandven som gjer ein kjempejobb !
Tett tak. Hurra 😊