Grannabryggjo

Alle har sikkert fått med seg at det er kome mykje stein og massar ned til Grannabryggjo.

IMG_0277

IMG_0331

Karl Magnus Andersen på Midt Sekse donerte heile steinrøyse si til prosjektet. All steinen som no er kome ned kjem derfra. Me trefte midt i ein regnversperiode slik at veien hans vart heilt nedkjørt, men ved hjelp av Br. Kråkevik, Frode Sekse og ein god dugnadsgjeng vart alt i skjønnaste orden etterpå. Takk for flott innsats ! No ser me framover til neste økt.

Grannabryggjo sett nordover
Grannabryggjo sett nordover

Her er det laga ny veg ned i sjøkanten. Ytterst på den vesle trebryggja mot nord i biletet skal muren sørover mot piren starta. Steinen som ligg her skal nyttast til plastring/muring.

Piren og landfylling
Piren og landfylling

Her ser me piren som no er ferdig fylt. Det er midlertidig lagt stein på kantane.Ferdig pir vert forlenga med ca 7-8 m ved å leggja opp stein ytterst. Frå ytterkant av pir skal det monterast bølgebrytarar nordover. På innsida av bølgebrytarane vert det utliggjarar til båtar.

Det er påbegynt fylling i «kroken» innerst ved pirfoten. Dette skal vera fundamentet til bygningar som bl.a. skal romma kajakksenter.

 

Steinmassar plassert på begge sider av veg ned mot sjøen
Steinmassar plassert på begge sider av veg ned mot sjøen

Steinmassane langs vegen nordover skal nyttast til plastring i strandlinja frå liten trekai bort mot pir.

Langs denne plastringen i sjøkanten skal det byggjast trekai som gangvei langs sjø og den skal og ha utliggjarar til båtar.

Me satsar på å ha på plass gravemaskin til plastring i juni.

Me oppfordrar alle som har, eller veit om noken som har steinmassar og/eller plastringsstein å melda frå til leiaren i Grannabryggjo som er Terje Mala.

To millionar til vegljos på Sekse!

sekseveg1Eit samrøystes Utval for miljø og samferdsel i Hordaland har løyvt 2 millionar kroner til vegljos langs Seksevegen.

 «Dette er det største som har skjedd sidan IAG vart skipa», seier styreleiar i Indre Austsio Grannalag, Karl Arvid Andersen. Vegljos over Sekse har vore etterlyst av både foreldre og turgåarar i fleire tiår.

–  Vegljos var også ei av dei viktigaste av alle dei gode sakene som IAG skulle fronta, då laget vart skipa for nokre få år sidan. Og som me no faktisk har fått til, seier han.

Hildegunn Espe, Karl Arvid Andersen og Irèn L. Knutsen.
Karl Arvid Andersen, flankert av nestleiar Hildegunn Espe til venstre ogkasserar  Irèn L. Knutsen. (Arkivfoto)

Vedtaket inneber 2 millionar kroner i inneverande år – til 100 ljospunkt fordelt på den 2,5 kilometer lange fylkesvegen frå Hovland til Sandstå. Vedtaket er i tråd med tilråding frå Trafikksikringsutvalet i Hordaland.

Politisk starta prosessen med at Petter Sexe Ulriksen tok saka opp for tre-fire år sidan. Men så verka det som om saka ikkje kom vidare. IAG tok opp tråden i 2014, og har etter det  arbeidd kontinuerleg for å få hol på byllen, som Andersen uttrykkjer det.

Varaordførar Kåre Grønsnes, fekk seinare samrøystes vedtak i Plan- og ressursutvalet, om at prosjektet skulle prioriterast på topp i heradet sin plan over trafikksikringstiltak på fylkesvegar.

Etter det arbeidde IAG med å påverka samferdselskomiteen i fylket. Fyrst via Einar Lutro som då sat i der. Seinare la dei press på ordførar Solfrid Borge. Ho på si side har hatt mange samtalar med komiteleiaren i fylket, Nils Bjørke.

Karl Arvid Andersen rosar både Borge og Grønsnes for innsatsen deira i prosessen. Den 31. mars i år sende heradet søknad om midlar til gateljos, og ein knapp månd etter det, vart det altså gjort positivt  vedtak om å løyva pengar til det lenge etterlengta prosjektet.

–  Dette må vel vera ei skikkeleg gladsak, seier styreleiar i Indre Austsio Grannalag, Karl Arvid Andersen. Det er utruleg mange som nyttar Seksevegen til å gå tur eller trimma. I tillegg er det skuleveg og veg til og frå aktivitetar i grenda.

Me legg og til at Seksevegen fekk nytt asfaltdekke i fjor haust.

 

 

 

 

 

Kvass kniving i lokal kviss

Quiz- eller kviss’en etter årsmøtet i IAG, vart eit kappløp med små marginar.

Vinnarlaget.
Vinnarlaget.

Anve Tveit og Johannes H. Sekse hadde laga ein  kviss som sette både lokalkunnskap og andre eigenskpar på prøve.

I alt seks lag kjempa om fyrsteplassen. Etter to omgangar viste det seg at «Benkabyggjarane» fekk 30 poeng, som var bortimot full pott.

Like bak kom «Frysekrokjen», som fekk varmen opp i andre omgang, og enda på 28,5.  «NedstaSekse» kom på tredje med 27, «Vinnarlaget» fekk 25,5, «Borte bra men heima best», 23 og «Sekse Velforeining», 21,5. Sjokolade som premie gav truleg meirsmak.

 

Imponerande merittliste

Årsmeldinga til Indre Austsio Grannalag er ei imponerande liste over stor aktivitet.

Liear Karl Arvid Andersen, nestleiar Hildegunn Espe og resten av styret kan visa til ein imponerande innsats og mange gode resultat det siste året.
Liear Karl Arvid Andersen, nestleiar Hildegunn Espe og resten av styret kan visa til ein imponerande innsats og mange gode resultat det siste året.

Dei viktigaste sakene i 2016 har vore småbåthamn/aktivitetespark, bustadfelt, kommunereforma, avtale knytt til barnehagen og vegljos over Sekse. Her er lagt ned ein imponerande dugnadsinnsats på alle plan.

Medlemstalet auka også med 29 til  312 medlemmer ved årsskiftet. Årspengane vert framleis 100 kroner for både enkeltmedlem og heile familiar.

Anve Tveit har laga 2 nye benkar. Den eine har stått på kaien på Børve, og ein skal plasserast i eit høveleg tun på Sekse

Økonomien er på rett veg. Laget hadde vel 112.000 kroner på konto ved årsskiftet. Men store prosjekt og tilsvarande utgifter gjer at det må søkjast støtte både her og der også i året som kjem.

Inspirerte grannalaget

 

«Viss du deltek får du vera med og bestemma! Folk må ha tru på at dei skal vinna!»

Ragna Flotve
Ragna Flotve

Dette og mykje anna kom Ragna Flotve frå Landbruksavdelinga til Fylkesmannen i Hordaland inn på då ho inspirerte årsmøtet i Indre Austsio Grannalag. Ho oppmoda folk til å tenkja kreativt og konstruktivt og ha tru på eigne krefter og ressursar .

Av Johannes H. Sekse

«Levande bygder» var temaet hennar, og grunnlaget for nettopp det, er at flest mogeleg engasjerer seg.

«Antan er me med, eller så er me det ikkje», sa ho. Viss du deltek i lokalsamfunnet rundt deg, får du også vera med og bestemma. Difor hadde ho gjerne sett fleire, og ikkje minst fleire unge i salen denne kvelden. Hald fram med å lese «Inspirerte grannalaget»

Møt opp i kveld!

Sidan IAG (Indre Austsio Grannalag) vart skipa, har styret og undergrupper, mellom anna Grannabryggjo, fått utretta enormt mykje.

Hildegunn Espe, Karl Arvid Andersen og Irèn L. Knutsen.
Styreleiar Karl Arvid Andersen likar ikkje å stikka seg fram, men har fått utretta svært mykje saman med gode støttespelarar som mellom anna desse to styremedlemmene Hildegunn Espe  og Irèn Lunde  Knutsen.

IAG har vorte den paraplyen det var tenkt å verta. Ynskjer du å vera med og påverka det som skjer i krinsen vår, er det viktig at du både møter opp i kveld! og melder deg inn.

Medlemsskapen er rimeleg – ein hundrelapp for heile familien!!!

Møt difor opp i kveld!!

 

Klar for kviss, klapp og kveik

I morgon, fredag, KLOKKA 18.00!!  er det som tidlegare meldt, tre gode grunnar for å møta opp i «Grannatun» – Ragna Flotve, årsmøte i IAG og kviss med kveik av ymse slag.

grannatun

Ragna ragna2vil fortelja oss om kva dei gjer i ein del andre grender, kva moglegheiter ein har med meir. Ho arbeider no i Landbruksavdelinga til Fylkesmannen i Hordaland, og kjem opprinneleg frå Trones.

Deretter vil Indre Austsio Grannalag avvikla ordinært årsmøte, før kvelden vert runda av med quiz – eller kviss. Denne gongen utan tema, men med spørsmål som dreiar seg om krinsen vår både no og før.

Anve Tveit og Johannes H. Sekse har laga dei 30 spørsmåla – som vert stilt i to omgangar, med pause mellom. Kvart deltakarlag skal telja 6 personar. Premie til beste lag.

Vinnarlaget i fjor, saman med quizmakarane. Foto: Jorunn Sekse.
Vinnarlaget i fjor, saman med quizmakarane.
Foto: Jorunn Sekse.

Styreleiar Karl Arvid Andersen opplyser elles at det er kjøpt inn både vått og turt – både frå Børve og byd’n. Kakebakinga er og under god kontroll, slår han fast.

Og skulle du vera kontantlaus, er det ikkje lenger noko problem. Ta med bankkortet og dra det. Arrangøren har nemleg skaffa seg kortlesar.

Dermed er det berre å ynskja velkomne til alt og alle.

Kinderegg på Sekse

Ragna Flotve, årsmøte i IAG og pub med svært lokal quiz. Det er tre gode ting i ein og same pakke. Og det skjer i Grannatun på Sekse, fredag 10. mars kl. 18.00.
ragna2
Ragna Flotve har brei kompetanse gjennom utdanning, leiarerfaring, politisk engasjement, styrearbeid, nettverksbygging og frivillig organisasjonsarbeid.
Fredag 10. mars klokka 18.00 kjem ho til Sekse og skal snakka om LEVANDE BYGDER.
Ragna er tilsett ved landsbruksavdelinga hjå Fylkesmannen i Hordaland. Ho vil fortelja om ulike tiltak og ordningar, om kva me kan få til i krinsen vår, kva me kan få hjelp og støtte til og kva andre bygder har gjort.
Ragna kjem opprinneleg frå Trones ovanfor Grimo, og var ein periode aktiv i lokalpolitikken i Ullensvang.
Etter ho vert detcropped-logo-1-e1479582951323.png vanleg årsmøte. Saker som ein ynskjer opp på møtet, må styret ha innan 8. mars.
Til slutt avrundar ein kvelden med
EIN SVÆRT LOKAL QUIZ – og pub. Styret vonar på godt frammøte og ein god grannedrøs. Her kan ein kombinera det nyttige med hygge.

Nytt om vegljos

I dag er det ein og annan stolpe med ljos i langs Seksevegen, medan lange strekkjer er kolsvarte. No forventar ein at noko vil skje.
I dag er det ein og annan stolpe med ljos i langs Seksevegen, medan lange strekkjer er kolsvarte. No forventar ein at noko vil skje.

Etter møtet i Grannatun tysdag, sa ordførar Solfrid Borge til styreleiar i IAG, Karl Arvid Andersen, at det no skal vera fylkeskommunale midlar til det etterlengta, og topp-prioriterte vegljoset over Sekse.

Ho skulle ta det opp med partikollega og leiar i samferdsleutvalet i fylket, Nils Bjørke.

SISTE!

Redaktøren fekk i dag spørsmål om Ullensvang herad har pengar til prosjektet. Det er viktig å vera klar over skilnaden på kommunale ogfylkeskommunale – og for den saks skuld – riks-vegar.

Vegane i Flisabakken er kommunale – altså eigd og drivne av Ullensvang herad. Her er dei også ansvarlege for vegljoset.

Seksevegen er fylkeskommunal. Det er altså Hordaland fylkeskommune som eig han, og det er dei som skal betala for det vegljoset det er snakk om no.

Heradsstyret prioriterte for eit par år sidan, Seksevegen heilt på topp mellom fylkeskomunale tiltak i kommunen. Men det er altså fylket som skal betala. Og det er der det no skal ha dukka opp pengar som kan brukast til føremålet.

 

«Dette er noko me skal få til!»

møte1

«Dette er noko me vil og skal få til! Sa ordførar Solfrid Borge då Ullensvang herad og Indre Austsio Grannalag (IAG) inviterte til møte om reguleringsplan for bustadfelt i Markastå på Sekse tysdag kveld.

Av Johannes H. Sekse

Ordføraren hadde med seg planleggjar Randi Karin Tveit, teknisk sjef Helga Helleland og rådmann Magnus Steigedal. I tillegg hadde ei handfull heradsstyrepolitikarar og funne vegen til Grannatun.

randi

Tveit (biletet) gjekk innleiingsvis gjennom planforslaget, som no er lagt ut til fyrste gongs høyring og offentleg ettersyn.

«No er det mogeleg å påverka, seinare er det verre», sa ho og oppmoda dei rundt femti personane som hadde møtte fram, og alle andre, til å koma med innspel.

Bandlagt areal

 Fristen er sett til 24. mars. Men fylkeskommunen har bede om utsett frist til mai. Noko både salen og til og med ordføraren var sterkt kritiske til, fordi det vil seinka saksgangen kraftig.

«Dei skulle alt ha hatt nok tid» og «Kor mange gonger er ikkje denne jorda snudd før?» sa Borge, med adresse Hordaland fylkeskommune og Riksantikvaren. Sistnemnde er den einaste som kan gje dispensasjon frå kulturminnelova. Og det må gjerast om det skal kunna verta byggjefelt her.

Ein million ekstra

Eit bit av det planlagde arealet er nemleg bandlagt fordi ein skal ha funne restar etter mennsekaktivitet frå bronsesladeren. Alternativt må området gravast om att ein gong til. Det var stor semje i salen om at kostnaden til dette, på rundt ein million kroner, ville vera totalt bortkasta. Pengane burde heller ha vore brukt i sjølve planen, vart det sagt.

–  Eg skal i alle fall ta det opp med både fylkeskommunen og Riksantikvaren, sa Borge.

Viktig å halda trykket

 «No har de venta i svært mange år, så no må trykket haldast vidare for fullt!»

berge

Per Berge frå Berge Sag i Ølensvåg (biletet), har arbeidd med reguleringsplanar i ein mannsalder. Han kan lov- og regelverk og prosessane ut og inn, og korrigerte både dei kommunale planleggjarane, ordføraren og tilhøyrarane. Og mana til å stå på.

Berge meinte at planen for Markastå er fleksibel og tiltalande, slik at folk kan velja ulik byggjestil og anna. SIdan planen er både liten og enkel, bør Markaståfeltet kunna vera byggjeklart i september, meinte han.

I gang med forhandlingar

 Både Berge og andre var overraska over at ikkje heradet alt hadde sett i gang forhandlingar med grunneigarane. Noko både ordføraren og teknisk sjef, Helga Helleland sa dei skulle ta tak i no.

«Og så må de laga ein truverdig og konkret framdriftsplan», oppmoda Berge.

For ein del år sidan vart det levert inn nesten 40 underskrifter frå unge par og einskildpersonar som ynskte å flytta heim og få byggja i krinsen, til rådmann og ordførar.

Vil ha noko konkret

 I 2012 stod ordføraren i det samme lokalet som no, og proklamerte: «No skal de få byggjefeltet dykkar!» Det skjedde det ikkje særleg anna enn at skulen vart lagd ned.

Ein del unge hadde funne vegen til Grannatun, men det kunne ha vore langt fleire. Det kan ha fleire forklaringar. Men mange har nok vorte skuffa over at det har teke så lang tid som det har gjort. Eller som han sa det, leiaren i Indre Austsio Grannalag, Karl Arvid Andersen:

«Dei unge vil ha noko meir konkret før dei vil binda seg. Men dei kjem nok.»

Flotte tomter og kort veg

 Det er IAG som har drege prosessen i gang att. Men i motsetnad til mange gonger før, er heradet langt meir villig – og med i prosessen no. Difor ligg alt til rette for ein relativt rask prosess vidare.

Ikkje minst etter at Solfrid Borge runda av med å trekkja fram både kor utruleg flotte tomer det vil verta i Markastå og at ein mellom anna har kort veg til Odda, det nye kommune- og regionssenteret om nokre få år.

Fyrst av alt no, er det viktig at alle som meiner noko om planane, kjem med innspel. Etter fristen 24. mars, er det for seint.