Grannabryggjo

Det har vore møte mellom IAG, Føyk og Grannabryggjo.

Det vart der diskutert den framtidige utnyttinga av landarealet /  aktivitetsparken. Dette ligg litt på sida av båtlaget sin tradisjonelle aktivitet.

Det vart sett ned ein komite på 3 personar frå styra i dei respektive lag. Dei skal arbeida  for og mot prosjektering av dei planlagde bygg i området.

Anve Tveit frå IAG, Geir Olav Guddal frå Føyk og Magne Eivind Moe frå Grannbryggjo.

Illustrasjon av Anve Tveit
Illustrasjon av Anve Tveit

Kroner 20 000,- i støtte til klatreutstyr!

Kroner 20 000,- i støtte til klatreutstyr!

Klatrevegg i Tyssohallen
Klatrevegg i Tyssohallen

Føyk har vore så heldige å få tildelt kroner 20 000,- til klatreutstyr av Sparebanken vest.

Frå tildelingsbrevet:

«Vi har gleda av å fortelje at vi har vurdert søknaden dykkar og er komme til at tildeling til nettopp dette prosjektet eller denne ideen fell innanfor kriteria og formåla med den allmennyttige verksemda vår.

 Hovudmålet for det lokale engasjementet vårt på Vestlandet er at vi saman med dykk kan skape verdi for framtida i tråd med kjernen i sparebanktradisjonen, som vi har vore ein del av sidan 1823.

 Vi har gleda av å stadfeste at vi har tildelt ei gåve på kroner 20 000,00 som er oppgitt skal brukast til dette formålet: ‘Klatretustyr’. Beløpet vi har tildelt kan berre brukast til det nemnde formålet.

Kinsarvik, 09.07.2015

Via Ferrata ni Tyssedal
Via Ferrata ni Tyssedal

Med vennleg helsing

Øyvind Stueland

Avdelingsbanksjef

Sparebanken Vest, Odda/Kinsarvik»

Føyk ynskjer å takka for gåva og kan samstundes melda at pengane allereie er brukt til innkjøp av klatreutstyr. Den fyrste tida framover går med til å laga klatreruter i nærmiljøet. Vonaleg får me full glede av utstyret til våren.

Som de kanskje veit har Føyk leikt seg i bratta tidlegare. Øvste bilete er frå ein familiedag i Tyssohallen og klatreveggen der. Nederste bilete er frå ein Føyk tur på Via Ferrata i Tyssedal nokre år tilbake.

For Føyk
Geir Olav Guddal