«Dette er noko me skal få til!»

møte1

«Dette er noko me vil og skal få til! Sa ordførar Solfrid Borge då Ullensvang herad og Indre Austsio Grannalag (IAG) inviterte til møte om reguleringsplan for bustadfelt i Markastå på Sekse tysdag kveld.

Av Johannes H. Sekse

Ordføraren hadde med seg planleggjar Randi Karin Tveit, teknisk sjef Helga Helleland og rådmann Magnus Steigedal. I tillegg hadde ei handfull heradsstyrepolitikarar og funne vegen til Grannatun.

randi

Tveit (biletet) gjekk innleiingsvis gjennom planforslaget, som no er lagt ut til fyrste gongs høyring og offentleg ettersyn.

«No er det mogeleg å påverka, seinare er det verre», sa ho og oppmoda dei rundt femti personane som hadde møtte fram, og alle andre, til å koma med innspel.

Bandlagt areal

 Fristen er sett til 24. mars. Men fylkeskommunen har bede om utsett frist til mai. Noko både salen og til og med ordføraren var sterkt kritiske til, fordi det vil seinka saksgangen kraftig.

«Dei skulle alt ha hatt nok tid» og «Kor mange gonger er ikkje denne jorda snudd før?» sa Borge, med adresse Hordaland fylkeskommune og Riksantikvaren. Sistnemnde er den einaste som kan gje dispensasjon frå kulturminnelova. Og det må gjerast om det skal kunna verta byggjefelt her.

Ein million ekstra

Eit bit av det planlagde arealet er nemleg bandlagt fordi ein skal ha funne restar etter mennsekaktivitet frå bronsesladeren. Alternativt må området gravast om att ein gong til. Det var stor semje i salen om at kostnaden til dette, på rundt ein million kroner, ville vera totalt bortkasta. Pengane burde heller ha vore brukt i sjølve planen, vart det sagt.

–  Eg skal i alle fall ta det opp med både fylkeskommunen og Riksantikvaren, sa Borge.

Viktig å halda trykket

 «No har de venta i svært mange år, så no må trykket haldast vidare for fullt!»

berge

Per Berge frå Berge Sag i Ølensvåg (biletet), har arbeidd med reguleringsplanar i ein mannsalder. Han kan lov- og regelverk og prosessane ut og inn, og korrigerte både dei kommunale planleggjarane, ordføraren og tilhøyrarane. Og mana til å stå på.

Berge meinte at planen for Markastå er fleksibel og tiltalande, slik at folk kan velja ulik byggjestil og anna. SIdan planen er både liten og enkel, bør Markaståfeltet kunna vera byggjeklart i september, meinte han.

I gang med forhandlingar

 Både Berge og andre var overraska over at ikkje heradet alt hadde sett i gang forhandlingar med grunneigarane. Noko både ordføraren og teknisk sjef, Helga Helleland sa dei skulle ta tak i no.

«Og så må de laga ein truverdig og konkret framdriftsplan», oppmoda Berge.

For ein del år sidan vart det levert inn nesten 40 underskrifter frå unge par og einskildpersonar som ynskte å flytta heim og få byggja i krinsen, til rådmann og ordførar.

Vil ha noko konkret

 I 2012 stod ordføraren i det samme lokalet som no, og proklamerte: «No skal de få byggjefeltet dykkar!» Det skjedde det ikkje særleg anna enn at skulen vart lagd ned.

Ein del unge hadde funne vegen til Grannatun, men det kunne ha vore langt fleire. Det kan ha fleire forklaringar. Men mange har nok vorte skuffa over at det har teke så lang tid som det har gjort. Eller som han sa det, leiaren i Indre Austsio Grannalag, Karl Arvid Andersen:

«Dei unge vil ha noko meir konkret før dei vil binda seg. Men dei kjem nok.»

Flotte tomter og kort veg

 Det er IAG som har drege prosessen i gang att. Men i motsetnad til mange gonger før, er heradet langt meir villig – og med i prosessen no. Difor ligg alt til rette for ein relativt rask prosess vidare.

Ikkje minst etter at Solfrid Borge runda av med å trekkja fram både kor utruleg flotte tomer det vil verta i Markastå og at ein mellom anna har kort veg til Odda, det nye kommune- og regionssenteret om nokre få år.

Fyrst av alt no, er det viktig at alle som meiner noko om planane, kjem med innspel. Etter fristen 24. mars, er det for seint.

 

 

 

 

 

IAG minner om møte

Indre Austsio Grannalag minner om møtet i Grannatun i morgon kveld – tysdag 28. februar kl. 18.00!!!!

Description: Foto: Johs H. Sekse 190109 Tone Tveito Eidnes, t.v. rådmann i ullensvang ordførar Solfrid Borge Petter Sexe Ulriksen Overrekking av underskrifte vil busetja seg i Seksekrinsen Øvre Børve innover mot Sekse Sørfjorden Photographer: Place: State: Country: Provider:
Foto: Johs H. Sekse/Hardanger Folkeblad, 19. januar 2009. Tone Tveito Eidnes, t.v. dåverande rådmann i Ullensvang og ordførar Solfrid Borge får overrekt 35 underskrifter frå unge som ynskte å busetja seg og byggja i Seksekrinsen.  Petter Sexe Ulriksen var avsendar. Øvre Børve innover mot Sekse Sørfjorden.  Tysdag kveld vil det visa seg om interessa framleis er like stor. Saka har i alle fall aldri vore nærare ei løysing.

Det gjeld framtidig busetnad i og styrkinga av Seksekrinsen. Her vil du få svar på det meste, antan du ynskjer å byggja eller er interessert av andre grunnar.

 

Markastå kan husa over ti familiar

Planen som no er lagd ut til offentleg ettersyn, opnar for at over ti familiar kan busetja seg på Sekse. Her er tenkt plassert både einebustader, rekkjehus og enkelthusvære.

Det vert informasjonsmøte i Grannatun tysdag 28. februar kl. 18.00.

Markatå sett mot nord. Lektaren Mikael 1, har nett tømt eit lass der det skal verta småbåthamn. Informasjonsmøtet om bustadfelt, skal haldast i Grannatun til høgre.
Markastå i framgrunnen, sett mot Stor i nord. Lektaren Mikael 1, har nett tømt eit lass der det skal verta småbåthamn. Informasjonsmøtet om bustadfelt, skal haldast i Grannatun til høgre.

Av Johannes H. Sekse

Ingen likar at dyrka mark vert teken til bustadføremål, men det aktuelle arealet vart regulert til føremålet for fleire år sidan. Etter ulike alternativ var vurderte, stod ein att med Markastå, som det einaste som var mogeleg å få realisert no.

No er det korleis plassera og kor mange hus det er plass til i det som skal verta nytt bustadfelt i Seksekrinsen.

Styret i Indre Austsio Grannlag (IAG) vonar at så mange som mogeleg nyttar seg av høvet til å få meir informasjon og engasjera seg i denne viktige saka for krinsen. Og ikkje minst bør dei som kan tenkja seg å busetja seg i Markastå, koma på banen. Hald fram med å lese «Markastå kan husa over ti familiar»

Reguleringsplan og møte om Markastå

No er reguleringsplanen for det som kan verta bustadfelt i Markastå lagd ut for offentleg ettersyn  og høyring. Frist for innspel er 24. mars.

2015-08-03 17.22.40

Dette biletet viser både det regulerte området og eksisterande bustadfelt i Flisabakken på oppsida av Seksevegen. Biletet er teke rett før ein starta arbeidet med kraftverket i Sandstå. Dei to bustadhusa heilt i sør er innlemma i reguleringsplanen. No gjeld det at alle som har noko å bidra med, gjer det.

Det vert og eit informasjonsmøte om planen. Det er ikkje tidfesta enno.

«Reguleringsplanen søkjer å legga til rette for etablering av eit nytt bustadområde, med tilhøyrande leike- og uteopphaldsareal, trafikkareal og parkering.»

«Planområdet har to bustadhus (gnr. 81/12 og 81/10,29), med tilhøyrande garasjeuthus. Uthus nedanfor bustadhuset på gnr. 81, bnr 12 er føresett reve før utbygging. Det er planlagt 10 nye bustadtomter, derav 9 tomter til nye einebustadar og 1 tomt til 3 rekkehus eller einebustadar i rekke. (For sistnemnde tomt vil naudsynt inndeling av tomter skje som del av byggesakshandsaminga.)»

Her finn du heile planen:

https://www.ullensvang.herad.no/index.php/nn/22-nyhende/219-hoyring-og-offentleg-ettersyn-av-forslag-til-detaljreguleringsplan-markasta-bustadfelt

Her er plankartet:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/25025123/Markast%C3%A5/Markast%C3%A5-plankart_02.pdf

Innspel til planarbeidet skal rettast skriftleg til: Ullensvang herad, merkast “12/418 Markastå”, Heradshuset, 5780 Kinsarvik eller e-post: postmottak@ullensvang.herad.no.

NB!!!!!!! Ved å gå inn her finn du svært mykje informasjon og tidlegare innspel både for og mot planane om bustadfelt i Markastå:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/25025123/Markast%C3%A5/Planomtale%20og%20konsekvensutgreiing.pdf

 

 

Grannabryggjo

Mandag var ein stor dag for Indre Austsio og Grannabryggjo.

prosjektskisse

Eit langvarig dugnadsprosjekt har begynt å bera frukter. Gjensidigestiftelsen overrekte i eit godt regissert opplegg i Grannatun ein sjekk på kr 500 000,-. Det er vel det ein kallar som lyn frå klar himmel. Men desto meir overveldande.

Marie Opheim sa at dette var akkurat det prosjektet dei hadde venta på. Ein flott og velfundert søknad med alle momenter som dei ser etter i ein slik prosess. Alle godkjenningar var på plass. Full honnør til leiaren i Grannabryggjo, Siv H Haukelidseter, som har laga søknaden.

Prosjektskissa som er vist her er Anve Tveit sitt prosjekt. her ligg det utruleg mykje arbeid bak. Det er denne skissa som ligg i bonn for det me arbeider med.

Karl Arvid Andersen

IAG

Referat frå ekstraordinært årsmøte i Grannabryggjo

Den 10.Oktober hadde grannabryggjo ekstraordinært årsmøte i Grannatun. Dette var og informasjon til medlemmene vedrørande økonomien i prosjektet. Som det står i referatet valde årsmøtet å bruka litt lengre tid for å få prosjektet i havn. Me vonar at meir tid til planlegging, større dugnadsinnsats, kan gjera at årsleiga på kvar båtplass kan reduserast. (sjå referat nederst på sida)

Styreleiar Siv Hamstad Haukelidsæter vil i samarbeid med styret setja ned ei gruppe som skal arbeida vidare med desse planane.

Styret i Grannnabryggjo her ved Inge Børve, Helge Hauso, Karl Arvid Andersen hadde synfaring i området i lag med Trond Helland i Marinegruppen. Her vart det diskutert den flytande delen av havne som skal bestå av bølgebrytarar og utliggjarar til båtane.

img_5188
Helge Hauso, Trond Helland og Inge Børve fylgjer med på lekterslepp av det som skal verta vår framtidige båthamn. Foto Karl Arvid Andersen

 

 

 

 

ekstraordinaert-arsmote-side-1-001ekstraordinaert-arsmote-side-2-001

 

 

 

Fyllinga i gang

Mikael 1 har starta tøming av massar i Markastå.
Mikael 1 har starta tøming av massar i Markastå.

Mikael 1 har alt hatt fleire turar frå Kvednarauga/Deildo til Markastå med jord- og steinmassar. I alt skal det fraktast 60 000 kubikkmeter. Aga har fått 6 000, medan heradet enno ikkje har klare planar for utfylling på Lofthus.

Planane for området omfattar alt frå småbåthamn, til klubbhus, padlesenter m.m. Det er elles knytt til rasteplassen til høgre i biletet.

Grannabryggjo minner elles om omframt møte i «Grannatun» den 10. oktober!!!

Tekst og foto: Johannes H. Sekse

Steintransporten starta opp

Tysdag føremiddag dumpa lekteren «Mikael 1» det fyrste lasset med steinmassar frå Deildo i sjøen på Sekse.

Av Johannes H. Sekse

Anleggsarbeidet ved Deildo har alt vore i gang lenge, men det er fyrst no dei startar med utskiping av massar. Utskipingskaien er klar, og mellomlageret med massar var fullt, opplyste Knut Brusletto i entreprenørselskapet Contexo til Hardanger Folkeblad måndag.

«Dette er ein

HISTORISK!! "Mikael 1" slepper det aller fyrste lasset. Foto: Kjell Sandstå
HISTORISK!! «Mikael 1» slepper det aller fyrste lasset.
Foto: Kjell Sandstå.

stor dag», seier styreleiar Karl Arvid Andersen IAG. Han fekk gladmeldinga på telefon like etter at oppstarten var eit faktum

Eitt minutt

«Grannabryggjo» har fått løyve på 60 000 kubikkmeter til utfylling for småbåthamn på Sekse, og klokka 11.30 tysdag vart det aller fyrste lasset sleppt i djupet. Den 45 meter lange lekteren tek 600 tonn om gongen.

Det meste av tid går med til opplasting og transport. Sjølve tøminga tek berre eitt minutt.Det skjer ved at han rett og slett opnar seg, så massane dett rett ned.

Massane vert lasta opp i lekteren. Foto: Johanne H. Sekse
Massane vert lasta opp i lekteren.
Foto: Johanne H. Sekse

Planar i boks

«Mikael 1» er eigd av firmaet Kragerø Sjøtjenester og har i fleire veker lege ved kai på Børve. I tillegg til Sekse, skal 6000 kubikkmeter fraktast til Aga. Resten av massane er tenkt til utfylling av Røyse i Lofthus sentrum, men Ullensvang herad har ikkje planane i boks, så det må fylgjeleg venta.

Både på Aga og Sekse hadde dei alt på stell, i fylgje byggjeleiar i Statens Vegvesen, Terje Nesse.

40 båtplassar

Med fyllinga på Sekse, kan «Grannabryggjo» få realisert planane om ei småbåthamn, og 38 av dei i alt 40 plassane er alt tildelt.

Lekteren tek 600 tonn massar. Det tek eitt minutt å tøma. Litt meir å fylla. Foto: Johannes H. Sekse
Lekteren tek 600 tonn massar. Det tek eitt minutt å tøma. Litt meir å fylla.
Foto: Johannes H. Sekse

Karl Arvid Andersen seier at mange har gjort ein stor innsats for at ein er komne så langt. Ein av dei er styreleiar Siv Hamstad Haukelidsæter i «Grannabryggjo» – som har gjort ein kjempejobb.

Servicebygg

oktober vert det omframt årsmøte for å planleggja arbeidet vidare. Økonomien vert ei stor utfordring, og det er aktuelt med låneopptak.

Massane har vore mellomlagra her. Og no var det fullt! Foto: Johannes H. Sekse
Massane har vore mellomlagra her. Og no var det fullt!
Foto: Johannes H. Sekse

Andersen ser og fram til at ein får realisert det planlagde servicebygget i tilknyting til småbåthamna. Mellom anna vonar han det let seg gjera å få i gang ein gardsbutikk, der grunneigarane og andre i området får høve til å selja produkta sine.

 

 

 

 

 

Grannabryggjo

Det har vore stilt lenge om framdrifta i Grannabryggjo, men det har vorte jobba hardt og  intensivt for å få planane klare.

Styreleiar Siv Hamstad Haukelidsæter har i lag med sitt styre lagt ned ein imponerande innsats for å få alle godkjenningar i havn tidsnok. Grannbryggjo har kjøpt tomte frå Statens Vegvesen for kr 50 000,-

Dette er eit dugnadsprosjekt som me har fått mykje ros for frå mange kantar, men det er no alvoret byrjar. Dei fleste har sikkert lagt merke til «Mikael 1» som i lengre tid har lagt fortøyd på Børve i påvente av frakting av stein frå Deildo. I går, Torsdag 22.09 kasta dei loss og var ute og prøvekøyrde. Mandag førstkomande startar fyrste tur til Deildo. Fyrste runde går til Aga. deretter står Sekse for tur i følge mannskapet. Lektaren kan lasta 700 tonn, men vil no frakta ca 600 tonn pr tur.lekter

Me oppmodar flest mogeleg til å verta medlemmer i Grannabryggjo enten dei har båt eller ikkje.(kontakt Siv H. Haukelidsæter for medlemskap eller båtplass) Alle medlemmer har ei stemme enten dei er båteigar eller berre medlem. Dette skal verta ei staseleg havn / samlingsplass med aktivitetspark på land, badestand, friområde etc.

Det vert helde omframt årsmøte i Grannabryggjo mandag 10.10.2016. Kl 2000 i Grannatun på Sekse

 

 

Tid for å hausta inn

Fin arbeidsplass på denne tida av året. Redaksjonen i IAG si nettside ynskjer også noko å "hausta" inn. Kom med tips!
Fin arbeidsplass på denne tida av året. Redaksjonen i IAG si nettside ynskjer også noko å «hausta» inn. Kom med tips!

Innhaustinga er i full gang. Utsikt innover fjorden forbi Hovland og Kvalnes. Ein kan ikkje ha betre arbeidsplass enn dette no.
Redaksjonen vår skulle gjerne også hatt meir å hausta av. Me ber difor folk om innspel og tips, bilete og stoff – nytt som gamalt. Epostdaresse: johannes.sekse@gmail.com.